Thứ Hai, 24/02/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Phan Thùy Trâm

Hồ Thị Thanh Tâm

Võ Thị Thanh Bình

Đinh Thị Huyến

Buổi chiều

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Nguyễn Thị Kim Vàng

Phan Thị Tuyến

Hồ Thị Thanh Tâm

Thứ Ba, 25/02/2020

Buổi sáng

Cản hội đồng tổng lao động vệ sinh

Buổi chiều

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Nguyễn Thị Thùy

Hoàng Tấn Thọ

Võ Thị Mỹ Trang

Thứ Tư, 26/02/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Hồ Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thao

Dương Hoàng Diễm Nhật

Buổi chiều

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Nguyễn Hoàng Thanh Phương

Trịnh Thị Tiểu Lan

Hà Văn Quý

Chi bộ dự đại hội trù bị

Thứ Năm, 27/02/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Lê Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Hồng

Võ Thị Mỹ Hạnh

Chi bộ dự đại hội tại phường

Buổi chiều

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Thứ Sáu, 28/02/2020

Buổi chiều

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Thứ Bảy, 29/02/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Buổi chiều

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Chủ Nhật, 01/03/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Buổi chiều

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên